» کانون ها » کانون بازنشستگان جهاد کشاورزی

آدرس

اعضاء هیئت مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماسنشانی محل کار
ابوالفضل شریف زاده رئیس
تلفن : 36602329
خیابان امام خمینی(ره)-ساختمان جهاد کشاورزی