» کانون ها » کانون بازنشستگان کشوری

آدرس

اعضاء هیئت مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماسنشانی محل کار
محمد نیکخواه رئیس 20متری زاد-نبش کوچه30-طبقه فوقانی بیمه ایران
ناصر شیرخدا نایب رئیس
سیدمصطفی شادمانفر بازرس
احمد بیطرفان عضو
خدابخشی عضو