» کانون های استان » کانون بازنشستگان کشوری

اعضاء هیئت مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماسنشانی محل کار
سیدمصطفی شادمان فر رئیس
تلفن : 37746263
خیابان شهید فاطمی(دورشهر)-کوچه 18-پلاک109
محمد نیک خواه نایب رئیس
محمدحسن خدابخشی بازرس
تقی پهلوانی عضو
ولی اله بقایی مقدم عضو