» کانون های استان » کانون بازنشستگان آموزش و پرورش

آدرس

هیئت مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماسنشانی محل کار
حسین فروغی رئیس
تلفن : 37702022
بلوار رضوی-جنب درمانگاه فرهنگیان
محمد غلامی مدیر اجرایی
محمود معین مهر نایب رئیس
اکبر مومن بازرس
جعفر آرشید عضو