» کانون ها » کانون بازنشستگان مخابرات

نقشه

هیئت مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماسنشانی محل کار
غلامعلی عربستانی مطلق عضو هیئت مدیره
تلفن : 36615554
خیابان شهید بهشتی-شرکت مخابرات-کانون بازنشستگان
رضا نیکوکلام عضو هیئت مدیره
محمدجواد خاکی عضو هیئت مدیره