» کانون های استان » کانون بازنشستگان مخابرات

نقشه

هیئت مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماسنشانی محل کار
غلامعلی عربستانی مطلق عضو هیئت مدیره
تلفن : 36615554
خیابان شهید بهشتی-شرکت مخابرات-کانون بازنشستگان
محمدحسین فیض عضو هیئت مدیره
علی جعفری کافی آبادی عضو هیئت مدیره