» کانون های استان » کانون بازنشستگان علوم پزشکی

آدرس

هیئت مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماسنشانی محل کار
علی سلیمی رئیس
تلفن : 37726858
45 متری عمار یاسر - کوچه شماره یک-میدان میر-درمانگاه میره ای
مرتضی قاسمی نایب رئیس
علی خدایی بازرس
محمدرضا حاج حسینی عضو