» کانون ها » کانون بازنشستگان علوم پزشکی

مراسم تجلیل از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی

97/12/16 تجلیل از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی

97/12/16 تجلیل از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی

97/12/16 تجلیل از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی

97/12/16 تجلیل از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی

97/12/16 تجلیل از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی

آدرس

هیئت مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماسنشانی محل کار
آقای مهجور رئیس
تلفن : 37726858
45 متری عمار یاسر - کوچه شماره یک-میدان میر-درمانگاه میره ای
آقای یزدی نایب رئیس
آقای قمی بازرس
آقای عظیمی عضو