» کانون ها » کانون بازنشستگان استانداری

آدرس

اعضاء هیئت مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماسنشانی محل کار
حسین افسری رئیس
تلفن : 37117255
میدان جهاد-جنب پل رضوی-ساختمان فرمانداری
سیدعبداله هاشمی نایب رئیس
علی شمس عضو
علی شمس بازرس