» کانون های استان » کانون بازنشستگان استانداری

آدرس

اعضاء هیئت مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماسنشانی محل کار
حسین افسری رئیس
تلفن : 37117255
میدان جهاد-جنب پل رضوی-ساختمان فرمانداری
محمد داور منش نایب رئیس
ناصر عسگری عضو
حسن معصوم بیگی بازرس