» مسابقات

مسابقه خاطره نویسی

به نام خدا

واحد مسابقات پورتال پایش برگزار می کند :

مسابقه خاطره نویسی

بدینوسیله از کلیه بازنشستگان محترم صندوق بازنشستگی کشوری دعوت می نماید در اولین مسابقه خاطره نویسی که با توجه به موارد زیراز طریق پورتال پایش برگزار می شود شرکت فرمایند.

اهداف مسابقه:

 1. جمع آوری خاطرات ارزشمند بازنشستگان

 2. نشرو تبادل تجارب بازنشستگان گرانقدر پیرامون موضوعات مورد نظر

  الف - موضوعات مسابقه:

 1. خاطره اولین روز بازنشستگی

 2. بازنشستگی برای من فرصتی بوده جهت حضور و مشارکت در کارهای خیر و داوطلبانه

 3. بازنشستگی برای من فرصتی بوده جهت کارآفرینی

 4. بازنشستگی برای من توام با تهدیدهای مالی و... بوده است.

 5. خاطره با موضوع دلخواه

ب-شرایط شرکت کنندگان:

1- بازنشسته "تابع صندوق بازنشستگی کشوری"

2- همسر و یا فرزند بازنشسته به نقل مستقیم از ایشان.

ج- نگارش و ارسال:

 1. برای شرکت در این مسابقه می توانید آثار و نوشته های خود را حداکثر در5 صفحه  در قطعA4 در قالب فایل ورد ارسال فرمائید .

 2. فونت مناسب (کلمات فارسی با فونت B Nazanin سایز 13) (کلمات انگلیسی با فونت Time New Roman سایز 12)  

  د- زمانبندی:

 1. مهلت ارسال: پایان فروردین ماه سال 1395

 2. داوری : اردیبهشت ماه 1395

 3. اعلام نتایج :خرداد ماه 1395

  توضیح :

  1-از بین آثار رسیده توسط هیئت داوران 3 اثربرتر در سطح هر استان و 5  اثردر سطح کشور انتخاب  و هدایایی به صاحبان آن تقدیم می گردد.   

  2- از هر استان یک اثر برتر انتخاب و علاوه بر چاپ در مجموعه خاطرات  در مراسم ویژه از صاحبان ان تقدیر به عمل می اید.

  3- برای ارسال آثار، اینجا را کلیک کنید.

  پورتال پایش  واحد مسابقات