دکتر داود فرخی

 

 

 دکتر داود فرخی

مشاور ، روانشناس و مدرس

بازنشسته جهاد کشاورزی استان قم

 

آثار :