» گردشگری

کشوری

سامانه خدمات رزرو هتل

شرایط استفاده از خدمات رزرو هتل

1.       استفاده از این خدمات برای بازنشستگانی امکانپذیر است که وضعیت دفترکل آنهاقطعی و جاریشده باشد.

2.  برای استفاده از خدمات مسافرتی،درج اطلاعات مربوط بهدفترکل،کدملیوشماره حساب حقوق واریزی بازنشستگیضروری می باشد.

3.       امکان استفاده از هر سهمیه ، یکبار در سال می باشد.

4.       حضور بازنشسته در هر سفر الزامی است و امکان جایگزین کردن هیچ فردی به جای بازنشسته در سفر وجود ندارد.

5.       بازنشستگان می توانند برای هر سفر، یک همراه با خودداشته باشند.

6.     کمک هزینه ی پرداختی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری برای هر بازنشسته و همراه او، هر نفر 370،000 تومان است و پرداخت هزینه باقیمانده سفر، بر عهده ی بازنشسته می باشد.

7.      برای هر بازنشسته سه سهمیه ی سفر و یک سهمیه ی آب درمانی محلات در نظر گرفته شده است که در دوبخش خدمات تورهای سیاحتی - زیارتی و یا خدمات رزرو هتل ارائه می شود.

8.   در هنگام ثبت نام ، فرم مشخصات خدمات مسافرتی برای بازنشستگان قابل دسترس است که بازنشستگان می تواننداطلاعات فرم را مطالعه نموده و از خدمات سفر خود مطلع شوند.

9.      سه شرکت زیر مجموعه ی صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرای خدمات مسافرتی بازنشستگان ، شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی(www.ittic.com)، شرکت خدمات مسافرتی پرشین گلف (www.khatamtour.ir) و شرکت سرمایه گذاری سفر کارت ملی(www.safarcard.ir) می باشند.

10.   رعایت کلیه قوانین و مقررات مندرج در این سامانه از جمله انصراف از سفر، استرداد وجوه پرداختی الزامی می باشد

سامانه خدمات رزرو هتل

سامانه خدمات تورهای زیارتی و سیاحتی
 شرایط استفاده از تورهای سیاحتی و زیارتی

1.     استفاده از این خدمات برای بازنشستگانی امکانپذیر است که وضعیت دفترکل آنها قطعی و جاری شده باشد.

2.     برای استفاده از خدمات مسافرتی،درج اطلاعات مربوط به دفترکل ، کدملی و شماره حساب حقوق واریزی بازنشستگی ضروری می باشد.

3.     امکان استفاده از هر سهمیه ، یکبار در سال می باشد.

4.     حضور بازنشسته در هر سفر الزامی است و امکان جایگزین کردن هیچ فردی به جای بازنشسته در سفر وجود ندارد.

5.     بازنشستگان می توانند برای هر سفر، یک همراه با خودداشته باشند.

6.     کمک هزینه ی پرداختی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری برای هر بازنشسته و همراه او، هر نفر 370،000 تومان است و پرداخت هزینه باقیمانده سفر، بر عهده ی بازنشسته می باشد.

7.     برای هر بازنشسته سه سهمیه ی سفر و یک سهمیه ی آب درمانی محلات در نظر گرفته شده است که در دوبخش خدمات تورهای سیاحتی - زیارتی و یا خدمات رزرو هتل ارائه می شود.

8.     در هنگام ثبت نام ، فرم مشخصات خدمات مسافرتی برای بازنشستگان قابل دسترس است که بازنشستگان می تواننداطلاعات فرم را مطالعه نموده و از خدمات سفر خود مطلع شوند.

9.     سه شرکت زیر مجموعه ی صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرای خدمات مسافرتی بازنشستگان ، شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی(www.ittic.com)، شرکت خدمات مسافرتی پرشین گلف (www.khatamtour.ir) و شرکت سرمایه گذاری سفر کارت ملی(www.safarcard.ir) می باشند.

10. رعایت کلیه قوانین و مقررات مندرج در این سامانه از جمله انصراف از سفر، استرداد وجوه پرداختی الزامی می باشد