اطلاعات اشخاص

مسعود

حسین جمال

۵ بهمن ۱۳۹۴

رئیس

37727171

خیابان 19 دی-انتهای کوچه 71-ساختمان دبیرستان (کوچه 70 عماریاسر)

.

۲۶ خرداد ۱۳۹۸