» قوانین و خدمات » بخشنامه ها

بخشنامه ها و دستورالعمل ها


با ابلاغ جداول همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری از سوی سازمان محترم برنامه و بودجه در روز شنبه 21 اردیبهشت ماه 98 و صدور احکام بازنشستگان تحت پوشش از شامگاه همان روز، سوالاتی برای برخی از مشترکین این صندوق پیش آمده که تلاش داریم در قالب "پرسش و پاسخ" ابعاد مختلف آن را روشن کنیم.

حقوق بازنشستگان کشوری براساس ابلاغ سازمان محترم برنامه و بودجه کشور در دو بخش و برای مجموعاً یک میلیون و 424 هزار و 111 رکورد ثبت شده، به صورت زیر افزایش یافته است:

 

1-   اساس افزایش حقوق سنواتی 18 درصد بوده که از مبلغ  440 هزار تومان کمتر نباشد

در این گروه، تعداد 183 هزار و 565 نفر معادل 12.87 درصد جمعیت بازنشستگان کشوری هستند که حقوق بازنشستگی سال 1397 آن ها بیش از افزایش های ناشی از امتیاز جداول 109 و 110 می باشد و صرفا 18 درصد به آن ها تعلق می گیرد و میانگین حقوق سال 1398 آن ها به 39.281.647 ریال افزایش یافته است. بنابراین، حقوق بازنشستگان در این گروه 440 هزار تومان به بالا افزایش یافته است.

تعدادی از حقوق بگیران نیز که به لحاظ سنوات کمتر از 30 سال (معمولا کمتر از 15 سال) به علت فوت یا از کار افتادگی مشمول دریافت حقوق شده اند با توجه به شرایط تعریف شده در مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری و قلت سنوات حقوق آن ها، براساس سنوات برقرار شده که در محاسبه، این افزایش مشمول 18 درصد و حداقل حقوق 15.875.000 ریال شده است.

2-  افزایش همسان سازی بین 24 تا 40 درصد متغیر است

در این گروه، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری مشمول که یک میلیون و 186 هزار و 454 نفر معادل 83.19 درصد جمعیت بازنشستگان کشوری هستند به 26.929.964 ریال افزایش یافته است. این افزایش به طور میانگین 6.663.148 ریال است.

از آنجایی که پس از صدور احکام یکی از بیشترین سوالات مطرح شده چگونگی افزایش حقوق در بخش همسان سازی بازنشستگان مطرح شده است، در ابتدا جدول مرحله سوم همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری (سال 1398) موضوع افزایش امتیازات جداول مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری (با ضریب 2120) و سی سال خدمت ارائه می شود:


 در این جدول امتیازات مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در چهار گروه شغلی یعنی گروه 20 گانه شغلی، گروه 8 گانه قضات، پنجگانه هیات علمی و همچنین گروه مقامات ذکر شده است. براساس ضوابط و قوانین موجود و همچنین جدول همسان سازی و گروه های شغلی ذکر شده در بالا، روش محاسبه حقوق به صورت زیر خواهد بود:


 لازم به ذکر است که چگونگی افزایش حقوق برای هر فرد بازنشسته یا موظف براساس عوامل مختلفی چون سابقه بالای 30 سال، مناطق جنگی، گروه شغلی، طبقه شغلی، سنوات خدمت، پست مدیریتی و .. متفاوت بوده و روش محاسبه آن تفاوت دارد و برای هر فرد به صورت جداگانه باید مورد محاسبه قرار گیرد و لزوماً دو فرد با سابقه بازنشستگی یکسان و یک گروه شغلی، حقوق یکسانی دریافت نخواهند کرد. با توجه به موارد بالا و برای درک بهتر چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، روش محاسبه یک نمونه حکم بازنشستگی در زیر بیان می شود:

 

1-    ابتدا محاسبه افزایش 18 درصد:

25.826.679 ریال = 18% × 21.887.016 ریال (حقوق سال 97)

 

2-   سپس براساس همسان سازی و طبق جداول بالا و امتیازهای متعلقه عمل می شود

برای نمونه:  گروه 12 / پست سازمانی: معاون اداره / خدمت اداری مناطق جنگی: 719 روز/ سابقه 30 سال


27.123.280 = 2120 × 12794 جدول همسان سازی

1.356.164 = 5%

529.264 = 360 / 719 × 265.000 = 2120 × 125


 بنابراین، با جمع افزایش های بالا در مجموع حقوق این بازنشسته برابر است با: 29.008.708 ریال


 

جداول همسان سازی حقوق سال 97 بازنشستگان موظفان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح جهت اجرا ابلاغ شد.

این ابلاغیه با امضای دو رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به وزیر کار و رفاه اجتماعی، وزیر دفاع است.

در این ابلاغیه نوشته شده است: در اجرای تبصره یک ماده 3 مصوبه شماره 12154/ت55257هـ مورخ 16 اردیبهشت 97 هیأت وزیران جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موضوع افزایش امتیازات جداول مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

الف) جدول امتیاز گروه‌های شغلی بازنشستگان و موظفان مشمولیت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 

گروه شغلی  امتیاز 
گروه شغلی 1 8311
گروه شغلی 2 8311
گروه شغلی 3 8365
گروه شغلی 4 8416
گروه شغلی 5 8466
گروه شغلی 6 8769
گروه شغلی 7 9223
گروه شغلی 8 9669
گروه شغلی 9 10106
گروه شغلی 10 10534
گروه شغلی 11 10952
گروه شغلی 12 11362
گروه شغلی 13 11763
گروه شغلی 14 12155
گروه شغلی 15 12537
گروه شغلی 16 12911
گروه شغلی 17 12276
گروه شغلی 18 13632
گروه شغلی 19 13978
گروه شغلی 20 14316
گروه قضایی 1 11700
گروه قضایی 2 12700
گروه قضایی 3 13700
گروه قضایی 4  14600
گروه قضایی 5 15600
گروه قضایی 6 16500
گروه قضایی 7 17900
گروه قضایی 8 18800
1- مربی آموزشیار  12900
2- مربی (پژوهش)  14400
3- استادیار (پژوهش)  17600
4- دانشیار (پژوهش)  19700
5- استاد (پژوهش)  21700
مقامات موضوع بند الف 17800
مقامات موضوع بند ب  18800
مقامات موضوع بند ج  19600 
مقامات موضوع بند د  20400

ب) جدول امتیاز گروه‌های شغلی بازنشستگان و موظفان مشمولان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 

جایگاه شغلی  امتیاز
سرجوخه یا رتبه  9461
گروهبان 3 یا رتبه 5  9612
گروهبان 2 یا رتبه 6  9809
گروهبان 1 یا رتبه 7  10007
استوار 2 یا رتبه 8  10412
استوار 1 یا رتبه 9  10972
ستوان 3 یا رتبه 10 11533
ستوان 2 یا رتبه 11 12094
ستوان 1 یا رتبه 12 12654
سروان یا رتبه 13  13215
سرگرد یا رتبه 14  13776
سرهنگ 2 یا رتبه 15  14336
سرهنگ یا رتبه 16 14897
سرتیپ 2 یا رتبه 17 15458
سرتیپ یا رتبه 18  16018
سرلشگر یا رتبه 19 16579
سپهبد یا رتبه 20  17140
ارتشبد یا رتبه 21 17700
مربی آموزشیار و پژوهشیار  12500
مربی  13750
استادیار  15600
دانشیار  18250
استاد  20000
مقامات بند الف  21000
مقامات بند ب  22000
مقامات بند ج  23000
مقامات بند د  24000