» قوانین و خدمات صندوق » خدمات مدیریت

خدمات صندوق

خدمات واگذار شده به بخش خصوصی

  • صدور کارت منزلت  (دفاتر پیشخوان دولت)
  • دریافت فیش و حکم حقوقی  (دفاتر پیشخوان دولت)
  • پرداخت هزینه های عصا ، عینک و سمعک  (دفاتر پیشخوان دولت)
  • بررسی پرونده های درمانی - بیمه تکمیلی  (شرکت آتیه سازان حافظ)
  • تورهای مسافرتی (شرکت های پرشین گلف و ایران گردی ، جهانگردی)