» نظر سنجی

عملکرد همکاران صندوق در مدیریت

نحوه ارائه خدمت و تکریم ارباب رجوع چگونه بوده
عملکرد کارکنان شرکت آتیه سازان

عملکرد و برخورد کارکنان شرکت آتیه سازان چگونه بوده
عملکرد دفاتر پیشخوان دولت

عملکرد کارکنان دفاتر پیشخوان دولت چگونه بوده